1000 Út Utazási Iroda     Ab Agro Utazási Iroda     Adutours Utazási Iroda     Anacapri Travel     Anubis Travel     Ázsiaspecialista     Blue Sky Travel International     Budavár Tours     Chemol Travel      Fehérvár Travel     Fratelli Goldoni     Grand Tours 2000 Kft.     Green Travel      Haris Travel Club     Ibusz Utazási Irodák Kft.     Jetwing Travel     Kalandozás - Neoline Kft.     Ken - Edi Travel     Millennium Utazási Iroda     Mortons Utazási Iroda     Nagyutazás.hu Online Kft     Neckermann Utazási Iroda     Párizs Tours     Personal Tours     Premio Travel Holidays Kft     Safari Travel     Taurus Reisen     Tdm Travel     Tensi Holiday     Unitravel Utazási Iroda     Vivaldi Travel Utazási Iroda    
UtazásiIroda.hu  |  Utazási irodák  |  Fehérvár Travel  |  Madeira, az örök tavasz szigete


MADEIRA, AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETE
8 nap / 7 éjszaka  |   utazás repülővel  |   időpontok:  
nyomtat      elküld
Érdeklődés esetén kérjük hivatkozzon a következő azonosító számra: 15028.


Program leírás

A Portugáliához tartozó sziget az Atlanti-óceánban található, Észak-Afrika partjaitól mintegy 500 kilo­mé­ter­re. A sziget vonzerejét elsősorban a mese­szép tájak, az egzotikus növényzet, a ren­ge­teg virág, a bájos falvak jelentik, és nem utolsósorban a szinte örökké tavaszias, kellemes éghajlat. A sok napsütés a sziget déli részén - ahol a szállodáink találhatóak - akkor is jellemző, ha a sziget középső vagy északi részén esetleg folyamatosan borult az idő.

1. nap:
Elutazás Budapestről Madeirára. Transzfer a funchali szállodába (7 éj).

2. nap:
Funchal (botanikus kert, piac, óváros)
Dél­előtt sza­bad prog­ram, pi­he­nés. Dél­után is­mer­ke­dés Ma­de­ira me­se­szép fek­vésű fő­vá­ro­sá­val, Funchal­lal (kb. 5 óra). Elő­ször a bo­ta­ni­kus ker­tet néz­zük meg: szub­tró­pusi és tró­pusi nö­vé­nyek Af­ri­ká­ból, Ázsi­ából, Dél-Ame­ri­ká­ból és Auszt­rá­liá­ból; kak­tusz­gyűj­te­mény; eg­zo­ti­kus ma­da­rak; pa­zar pa­no­ráma Funchalra. Ezu­tán lá­to­ga­tás a vá­rosi pia­con, ahol a Ma­dei­rán ter­mesz­tett szub­tró­pusi gyü­möl­csök, zöld­sé­gek és vi­rá­gok hi­he­tet­len vá­lasz­té­kát kí­nál­ják. A dél­után hát­ra­lévő ré­szé­ben séta Funchal szé­pen kar­ban­tar­tott óvá­ro­sá­ban (ka­ted­rá­lis, Egy­házi Mű­vé­sze­tek Mú­ze­uma, vá­ros­háza, Je­zsu­ita temp­lom stb.).

3. nap:
Kelet-Madeira (Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, Santana, Portela-hágó, Machico, Ponta do Garajau)
Egész na­pos ki­rán­du­lás (8-9 óra). Elő­ször a szi­get bel­se­jé­nek egyik leg­na­gyobb fa­lu­jába, Ca­machába uta­zunk. Ca­macha a hí­res ma­dei­rai ko­sár­fonó ipar köz­pontja. Ezu­tán jó idő ese­tén fel­ka­pasz­ko­dunk Ma­de­ira má­so­dik leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára. A Pico do Arieiro 1818 mé­ter ma­gas, tiszta idő­ben nagy­szerű ki­lá­tás nyí­lik a kör­nyező szik­la­vi­lágra. A csúcs­ról l­ejőve pi­henő Ri­be­iro Frió­ban, a piszt­ráng­ne­velő meg­lá­to­ga­tása.
A szi­get északi lej­tőin le­eresz­kedve is­mer­ke­dés San­tana fa­lu­val és an­nak jel­leg­ze­tes nád­te­tős há­zai­val. Ebéd egy he­lyi ét­te­rem­ben.
Dél­után a Por­tela-há­gón ke­resz­tül ér­ke­zünk meg Ma­deira leg­ke­le­tibb pont­ja­ira. Ki­lá­tó­pon­tok fel­ke­re­sése után séta a szi­get má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Machicó­ban. Vissza­út­ban a szál­lo­dá­hoz meg­álló a Ponta do Ga­ra­jau fok mo­nu­men­tá­lis Krisz­tus szob­rá­nál, ahon­nan lé­leg­zet­el­állí­tó pa­no­ráma nyí­lik Ma­deira déli part­ja­ira.

4. nap:
Monte, Pico dos Barcelos, Curral das Freiras
A dél­előt­töt a Funchal fe­lett ta­lál­ható Monte vá­ros­ká­ban tölt­jük. Funchal köz­pont­já­tól ka­bi­nos fel­vo­nó­val me­gyünk fel Mon­téba. Az uta­zás so­rán meg­cso­dál­hat­juk Ma­de­ira fő­vá­ro­sá­nak kü­lön­böző ne­gye­deit. Mon­té­ban kö­zös lá­to­ga­tás a Monte Pa­lace Tró­pusi Kert­ben (eg­zo­ti­kus fák a vi­lág min­den ré­szé­ből; ja­pán kert; apró ta­vacs­kák dísz­ha­lak­kal; csem­pe­fest­mé­nyek, me­lyek Por­tu­gá­lia tör­té­nel­mét me­sé­lik el; ás­vány­kiál­lí­tás stb.). Ezu­tán a mon­tei Miasszon­yunk temp­lo­mot te­kint­jük meg, ahol le­ró­juk ke­gye­le­tün­ket az utolsó ma­gyar ki­rály, IV. Ká­roly sír­já­nál.
A Mon­té­ból Funchalba való le­ju­tás ősi módja a to­bog­gan nevű spe­ciá­lis szán, amit két jól meg­ter­mett férfi kor­má­nyoz a szán mel­lett futva, mi­köz­ben az nagy se­bes­ség­gel csú­szik le­felé az asz­fal­ton. Le­he­tő­ség a to­bog­gan ki­pró­bá­lá­sára (ára: kb. 15 EUR, a hely­szí­nen fi­ze­tendő). A mon­tei prog­ram után bor­kós­toló a vi­lág­hírű ma­de­irai bo­rok­ból.
Dél­után elő­ször a Bar­ce­los ki­lá­tó­pont­ról gyö­nyör­kö­dünk Funchal és kör­nyé­ké­nek pa­no­rá­má­já­ban, majd ki­rán­du­lás a szi­get bel­se­jébe. Sűrű eu­ka­lip­tusz er­dőn ke­resz­tül ha­ladva ér­ke­zünk meg az 1000 mé­ter ma­ga­san lévő Ser­rado-nye­regre, ahon­nan kb. 15 perc gya­log­lás­sal ér­hető el a Ser­rado-ki­lá­tó­pont. In­nen fe­lejt­he­tet­len pa­no­ráma nyí­lik Ma­de­ira he­gye­ire és a több száz mé­ter­rel alatta lévő majd­nem ke­rek völgy­ben ta­lál­ható Cur­ral das Frei­ras fa­lura. A fa­luba le­eresz­kedve rö­vid séta és kós­toló a he­lyiek ál­tal ké­szí­tett Ginja li­kőr­ből.

5. nap:
Le­va­da túra, Santa Ma­ria ha­jó­zás
Sza­bad prog­ram, pi­he­nés, il­letve le­he­tő­ség részt­venni 2 fa­kul­ta­tív prog­ra­mon.
Fa­kul­ta­tív prog­ram: Le­vada túra
Uta­zás a szi­get ke­leti ré­szén ta­lál­ható Roc­hão-ba. In­nen könnyű tú­rá­zási le­he­tő­ség egy le­vada men­tén Ca­macháig (2,5 km, kb. 1,5 óra). A túra so­rán le­he­tő­ség nyíl­ik Ma­de­ira ki­vé­te­les ter­mé­szeti szép­sé­geit köz­vet­le­nül is meg­ta­pasz­talni.
A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: kb. 15 EUR (min. 20 fő ese­tén) - hely­szí­nen fi­ze­tendő (ga­ran­tált in­du­lás).
Fi­gye­lem: A fen­t­iek­ben egy könnyű le­vada tú­rát aján­lunk, amely bár­mely nor­mál kon­dí­ció­ban lévő uta­sunk ál­tal tel­je­sít­hető. Ezen kí­vül ter­mé­sze­te­sen le­he­tő­ség van szá­mos más út­vo­nal men­tén is kü­lön­böző ne­héz­ségi fokú le­vada tú­rát tenni. En­nek meg­szer­ve­zé­sé­ben ma­de­irai part­ne­rünk és ide­gen­ve­ze­tőnk a hely­szí­nen se­gít­sé­get nyújt.
Fa­kul­ta­tív prog­ram: Santa Ma­ria ha­jó­zás
Ha­jó­ki­rán­du­lás a funchali ki­kö­tő­ből, Ko­lum­busz Santa Ma­ria nevű ha­jó­já­nak tö­ké­le­tes má­sá­val. A vi­tor­lás fe­dél­zete kor­hűen van be­ren­dezve, így a tu­ris­ták a kö­zel 3 órás prog­ram so­rán nem csak tér­ben, a déli par­tok men­tén ha­ladva te­het­nek uta­zást, ha­nem idő­ben is, a XV. szá­zadba vissza­csöp­penve érez­he­tik ma­gu­kat. Sze­ren­csés eset­ben del­fi­ne­ket és bál­ná­kat is le­het látni a ha­jó­zás so­rán.
A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: kb. 30 EUR - hely­szí­nen fi­ze­tendő. Az ár nem tar­tal­mazza a transz­fer­költ­sé­get a szál­loda és a ki­kötő kö­zött. (Fi­gye­lem: A ha­jó­já­ra­tot vi­ha­ros idő ese­tén tö­röl­he­tik.)

6. nap:
Nyu­gat-Ma­de­ira (Câ­mara de Lo­bos, Cabo Girão, út a ten­ger fe­lett, Porto Mo­niz, Paúl da Serra)
Egész na­pos ki­rán­du­lás (kb. 9 óra). Kora dé­lelőtt séta Câ­mara de Lo­bos­ban, egy fes­tői ha­lász­fa­lu­ban (Wins­ton Churchill ked­venc tar­tóz­ko­dási he­lye volt). A kö­vet­kező prog­ra­munk a Cabo Girão. Ez a ha­tal­mas szik­la­tömb 580 mé­ter­rel emel­ke­dik a ten­ger fölé (lé­leg­zet­el­állí­tó pa­no­ráma). To­vább­uta­zás Ri­be­ira Brava érin­té­sé­vel a szi­get északi part­jára az En­cu­me­ada-há­gón ke­resz­tül.
Ér­ke­zés egy gyö­nyörű pa­no­rá­ma­úton Porto Mo­nizba, Ma­de­ira észak­nyu­gati csücs­kébe. Ebéd, majd rö­vid sza­bad­idő. Le­he­tő­ség az ak­vá­rium meg­te­kin­té­sé­re. Dél­után fel­ka­pasz­ko­dunk az 1400 mé­te­res ma­gas­ság­ban lévő Paúl da Serra fenn­síkra. Ez a kiet­len, mo­csa­ras vi­dék pont az el­len­téte a buja nö­vény­zet­tel bo­rí­tott ten­ger­part kö­zeli te­rü­le­tek­nek. Ha­ma­ro­san is­mét le­eresz­ke­dünk a déli part kö­ze­lébe, Ponta do Sol fa­luba, és ba­nán­ül­tet­vé­nyek men­tén ha­ladva ér­ke­zünk vissza Funchalba.

7. nap:
Madeira Tematikus Park
Sza­bad prog­ram, pi­he­nés.
Fa­kul­ta­tív prog­ram: Dél­előtt ki­rán­du­lás (4-5 óra) a Ma­de­ira Te­ma­ti­kus Parkba, mely lát­vá­nyos for­má­ban be­mu­tatja mind­azt, amit Ma­deirá­ról tudni ér­de­mes: Ma­de­ira fel­fe­de­zése, tör­té­nelme, je­lene, föld­rajza, ha­gyo­má­nyok, kéz­mű­ve­sek, gaz­da­sági élet, a szi­get leg­szebb tájai, Ma­de­ira jel­ké­pei stb. A park hon­lapja: www.parquetematicodamadeira.pt
A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: 7.400 Ft - be­lé­pő­vel (ga­ran­tált in­du­lás).
Fa­kul­ta­tív prog­ram: Es­pe­tada-est
Va­csora egy ti­pi­kus he­lyi ét­te­rem­ben: ma­dei­rai pa­ra­di­csom- vagy zöld­ség­le­ves, es­pe­tada (nyár­son gril­le­zett mar­ha­hús­da­ra­bok), ve­gyes kö­ret, desszert, ma­de­irai bo­rok. Va­csora köz­ben az éne­ke­sek por­tu­gál nép­da­lo­kat ad­nak elő (fado), az est fény­pontja pe­dig a he­lyi fol­klór­cso­port be­mu­ta­tója.
A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: 8.800 Ft (ga­ran­tált in­du­lás).

8. nap:
Transz­fer a re­pü­lő­tér­re, ha­za­uta­zás Bu­da­pest­re.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függvényében felcserélődhet.


Fakultatív programlehetőségek

Espetada-est: Vacsora egy tipikus helyi étteremben: madeirai paradicsom- vagy zöldségleves, espetada (nyárson grillezett marhahúsdarabok), vegyes saláta, köret, desszert, madeirai borok. Vacsora közben az énekesek portugál népdalokat adnak elő (fado), az est fénypontja pedig a helyi folklórcsoport be­mu­tatója.

A fakultatív program ára: 8 800 Ft (garantált in­dulás).

Madeira Tematikus Park: Délelőtt kirándulás (4-5 óra) a Madeira Tematikus Parkba, mely látványos formában bemutatja mindazt, amit Madeiráról tudni érdemes: Madeira felfedezése, történelme, jelene, földrajza, ha­gyo­mányok, kézművesek, gazdasági élet, a sziget legszebb tájai, Madeira jelképei stb.

A fakultatív program ára: 7 400 Ft - belépővel (ga­ran­tált indulás).


Részvételi díjak

Ár lekérésre

Jelenleg nincs rendszerünkbe feltöltve az adott szolgáltatásra érvényes ár, de kollégáink készséggel állnak rendelkezésére s adnak bővebb információt!

Az ár tartalmazza:
 • repülőjegyet
 • 7 éjszakai szállást reggelivel
 • a 3. és 6. napi ebédet
 • útlemondási biztosítást
 • helyi autóbuszt
 • fenti programokat helyi idegenvezetővel
 • magyar idegenvezetőt (a budapesti indulástól a budapesti érkezésig)
 • a következő belépődíjakat: Funchal Botanikus Kert, Egyházi Művészetek Múzeuma, kabinos felvonó Montéba, Monte Palace Trópusi Kert

Az ár nem tartalmazza:
 • repülőtéri illetéket
 • BBP biztosítást
 • fakultatív programokat


Kiegészítő információk

Ellátás: Bü­fé­reg­geli + 2 ebéd (a 3. és 6. na­po­kon) / fa­kul­ta­tív bü­fé­va­csora a 6. és a 7. nap ki­vé­te­lé­vel.

Utazás: A TAP (portugál nemzeti légitársaság) me­net­rend szerinti repülőjárataival, lisszaboni át­szál­lás­sal. A TAP járatai Budapestről álta­lá­ban kora reggel indulnak, így a csoport az első nap késő délelőtt érkezik meg Madeirára. A haza­úton pedig - mivel a portugál légitársaság járatai Bu­da­pest­re általában a kora esti órákban ér­kez­nek - az utolsó napon a csoport Madeirát a délelőtti órákban hagyja el.

Többször előfordult már, hogy a TAP a foglalás után módosította a járatok indulási idejét, de sajnos a légitársaságok menetrendjébe nincs beleszólásunk. Amennyiben pontosan érdekli a járatok indulása/érkezése, kérjük érdek­lőd­jön irodánkban kb. 1,5 hónappal indulás előtt.

A rep­téri il­le­ték 2014. januárjában kb. 60 800 Ft, de ez az összeg az in­du­lá­sig vál­toz­hat.

Szállás:
"A" és "B" jelű csoportok: 7 éjszaka Fun­chal­ban, egy 4 csil­la­gos hotelben. A szál­lo­dák a városközponttól kb. 2-2,5 km-re, az óceán­part­tól és a Lido uszodakomplexumtól pedig kb. 300 méterre találhatók. A kétágyas, fürdő­szo­bás, erkélyes szobákban műholdas tévé, telefon, ven­ti­lá­tor/légkondicionáló, minibár, széf és haj­szá­rí­tó szolgálja a vendégek kényelmét. A szállodákhoz két úszómedence is tartozik, ezen kívül külön térítés ellenében a wellness-központ szolgáltatásait is igénybe vehetik. A vá­ros­köz­pont­ba a szálloda ingyenes buszával ("A"), vagy a hotel előtt közlekedő helyi járatos autó­busz segítségével ("B") is be lehet jutni. Bővebb információk a szállodákról: az "A" jelű csoport esetében:
www.cardosomadeirahotels.com,
a "B" jelű csoportok esetében:
www.hotelgirassolmadeira.com

"C" jelű csoportok: 7 éjszaka Funchalban, egy 3 csil­la­gos, a Dorisol szállodalánchoz tartozó hotelben (www.dorisol.com). A szálloda Fun­chal szál­loda­ne­gye­dé­ben található, 300 mé­ter­re az óceántól és a Lido uszoda­komplexum­tól, valamint 2 km-re a város­köz­pont­tól. A kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban műholdas tévé, telefon, széf, minibár/hűtő, hajszárító szolgálja a ven­dé­gek kényelmét. A szobák többségéből gyö­nyö­rű pano­ráma nyílik Funchalra vagy az óceánra. A szállodához külső és belső úszó­me­den­ce, valamint konditerem, jacuzzi és tenisz­pá­lya is tartozik. A szállodától a hét 6 napján ingyenes buszok járnak a központba és vissza.

2014. máj. 10-17. - A - 232 500 Ft + reptéri ill.
2014. máj. 31 - jún. 7. - B - 232 500 Ft + reptéri ill.
2014. júl. 19-26. - C - 212 900 Ft + reptéri ill.
2014. aug. 16-23. - B - 235 600 Ft + reptéri ill.
2014. nov. 8-15. - C - 209 700 Ft + reptéri ill.

Időeltolódás: Magyarországhoz képest mínusz 1 óra.

Repülési idő: Közép-Európából Madeiráig a repülőút hossza kb. 4,5 óra.
Kiemelt ajánlatok
LEGFRISSEBB AJÁNLATOK
Sahl Hasheesh_Winter
12 nap / 11 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 10.
Szervező: Taurus Reisen
229 900 Ft/fő-től
Hurghada_Winter
15 nap / 14 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 17.
Szervező: Taurus Reisen
119 900 Ft/fő-től
Hurghada_Winter
11 nap / 10 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 07.
Szervező: Taurus Reisen
103 900 Ft/fő-től
Hurghada_Winter
8 nap / 7 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. március 01.
Szervező: Taurus Reisen
76 900 Ft/fő-től
Makadi Bay_Winter
11 nap / 10 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 07.
Szervező: Taurus Reisen
139 900 Ft/fő-től
LAST MINUTE
Kréta
8 nap /7 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 13.
Szervező: Budavár Tours
46 990 Ft/fő-től
Korfu
8 nap /7 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 10.
Szervező: Budavár Tours
39 990 Ft/fő-től
Rodosz
8 nap /7 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 16.
Szervező: Budavár Tours
54 990 Ft/fő-től
Dél-koreai körutazás 10 napban
10 nap / 7 éjszaka
2015. május 10.
Szervező: Ázsiaspecialista
454 900 Ft/fő-től
Ciprus - 2015 május
8 nap / 7 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. május 02.
Szervező: Budavár Tours
89 990 Ft/fő-től
AKCIÓS UTAK
Nagy Skandináv Körutazás
12 nap / 11 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 24.
Szervező: Fehérvár Travel
265 300 Ft/fő-től
Üdülés és Kultúra a Francia Riviérán I.
10 nap / 9 éjszaka
2015. június 19., 2015. szeptember 04.
Szervező: Fehérvár Travel
107 000 Ft/fő-től
Skandináv fővárosok, Norvég fjordvidék
9 nap / 8 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. június 15.
Szervező: Fehérvár Travel
315 300 Ft/fő-től
Üdülés és Kultúra a Francia Riviérán II.
10 nap / 9 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. május 30.
Szervező: Fehérvár Travel
173 800 Ft/fő-től
Párizs, Versailles, Loire-völgye II.
7 nap / 6 éjszaka
legközelebbi indulás: 2015. április 23.
Szervező: Fehérvár Travel
119 700 Ft/fő-től
KERESÉS
BELÉPÉS


HÍRLEVÉL

html (képek is)
txt (csak szöveg)
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van:
(06-1) 371 2191
(06-30) 343 4343

info@utazasiiroda.hu
A kártyás fizetés szolgáltatója:

PayU Vásárlói tájékoztató