UtazásiIroda.hu  |  Utazási irodák  |  Fehérvár Travel  |  Madeira, az örök tavasz szigete


MADEIRA, AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETE
8 nap / 7 éjszaka  |   utazás repülővel  |   időpontok:  
nyomtat      elküld
Érdeklődés esetén kérjük hivatkozzon a következő azonosító számra: 15028.


Program leírás

A Portugáliához tartozó sziget az Atlanti-óceánban talál­ható, Észak-Afrika part­jaitól mintegy 500 kilo­méterre. A sziget vonz­erejét első­sorban a mese­szép tájak, az egzo­tikus növényzet, a rengeteg virág, a bájos falvak jelentik, és nem utol­só­sorban a szinte örökké tava­szias, kellemes éghajlat. A sok napsütés a sziget déli részén - ahol az általunk hasz­nált szál­lodák talál­hatóak - akkor is jellemző, ha a sziget középső vagy északi részén esetleg folya­ma­tosan borult az idő.

1. nap:
Elutazás autó­busszal Székesfe­hér­várról és Bu­da­pest­ről (a Déli pá­lya­ud­vartól) a bécsi repü­lőtérre (2,5-3 órás út). Utazás a TAP portugál légi­tár­saság menet­rend szerinti jára­ta­ival, lisszaboni át­szál­lás­sal Madeirára. Transzfer a funchali szállodába (7 éj).

2. nap:
Funchal (botanikus kert, piac, óváros)
Délelőtt szabad program, pihenés. Délután is­mer­ke­dés Madeira mese­szép fekvésű fővá­ro­sával, Funchallal (kb. 5 óra). Elő­ször a bota­nikus kertet nézzük meg: szub­tró­pusi és trópusi növé­nyek Afri­kából, Ázsi­ából, Dél-Ameri­kából és Auszt­rá­liából; kaktusz­gyűj­te­mény; egzo­tikus madarak; pazar pano­ráma Funchalra. Ezután lá­to­ga­tás a városi piacon, ahol a Madeirán termesz­tett szub­tró­pusi gyümöl­csök, zöld­ségek és virágok hihe­tetlen válasz­tékát kínálják. A délután hátra­lévő ré­szé­ben séta Funchal szépen karban­tar­tott óváro­sában (ka­ted­rá­lis, Egyházi Művé­szetek Múzeuma, vá­ros­háza, Jezsuita templom stb.).

3. nap:
Kelet-Madeira (Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, Santana, Portela-hágó, Machico, Ponta do Garajau)
Egész napos kirándulás (8-9 óra). Elő­ször a sziget belse­jének egyik leg­na­gyobb falu­jába, Camachába utazunk. Camacha a híres madeirai kosár­fonó ipar köz­pontja. Ezután jó idő esetén felka­pasz­ko­dunk Madeira második leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára. A Pico do Arieiro 1818 méter magas, tiszta időben nagy­szerű kilátás nyílik a környező szikla­vi­lágra. A csúcsról lejőve pihenő Ribeiro Frióban, a piszt­ráng­ne­velő meglá­to­ga­tása. Innen könnyű túrá­zási lehe­tő­ség egy levada mentén a Balcőes-kilá­tó­pontra.
A sziget északi lejtőin leeresz­kedve is­mer­ke­dés Santana faluval és annak jelleg­zetes nádtetős háza­ival. Ebéd egy helyi étte­remben.
Délután a Portela-hágón keresztül érkezünk meg Madeira legke­letibb pont­jaira. Kilátó­pontok felke­re­sése után séta a sziget második leg­na­gyobb váro­sában, Machicóban. Vissza­útban a szállo­dához megálló a Ponta do Garajau fok mo­nu­men­tá­lis Krisztus szobránál, ahonnan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik Madeira déli partjaira.

4. nap:
Monte, Pico dos Barcelos, Curral das Freiras
A délelőttöt a Funchal felett talál­ható Monte város­kában töltjük. Funchal központ­jától kabinos felvo­nóval megyünk fel Montéba. Az utazás során meg­cso­dál­hat­juk Madeira fővá­ro­sának külön­böző negye­deit. Montéban közös lá­to­ga­tás a Monte Palace Tró­pusi Kertben (egzotikus fák a világ minden részéből; japán kert; apró tavacskák dísz­ha­lakkal; csempe­fest­mények, melyek Portu­gália törté­nelmét mesélik el; ásvány­kiá­llítás stb.). Ezután a montei Miasszo­nyunk temp­lomot tekintjük meg, ahol lerójuk kegye­le­tünket az utolsó magyar király, IV. Károly sírjánál.
A Montéból Funchalba való lejutás ősi módja a toboggan nevű speciális szán, amit két jól megter­mett férfi kormányoz a szán mellett futva, miközben az nagy sebes­séggel csúszik lefelé az aszfalton. Lehe­tőség a toboggan kipró­bá­lására (ára: kb. 15 EUR, a hely­színen fize­tendő). A montei program után borkós­toló a világ­hírű madeirai borokból.
Délután elő­ször a Barcelos kilá­tó­pontról gyönyör­kö­dünk Funchal és kör­nyé­kének pano­rá­má­já­ban, majd kirán­dulás a sziget belse­jébe. Sűrű euka­liptusz erdőn keresztül haladva érkezünk meg az 1000 méter magasan lévő Serrado-nyeregre, ahonnan kb. 15 perc gyalog­lással érhető el a Serrado-kilá­tó­pont.

Innen fe­lejt­he­tet­len pano­ráma nyílik Madeira he­gyei­re és a több száz méterrel alatta lévő majd­nem kerek völgyben talál­ható Curral das Freiras falura. A faluba leeresz­kedve rövid séta és kóstoló a helyiek által készített Ginja likőrből.

5. nap:
Porto Santo szigete
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Porto Santo szige­tére, ebéddel (kb. 14 óra). Transz­fer a funchali kikö­tőbe, majd hajózás a Madeirától 43 km-re fekvő Porto Santo szige­tére (kb. 2,5 óra). Porto Santo első­sorban a 8 km hosszú homokos strand­járól neve­zetes. A megér­kezés után utazás az egyik ten­ger­par­ti szállo­dába, lehe­tő­ség átöl­tözésre és stran­dolásra - jó idő esetén. Ebéd a szál­lo­dá­ban vagy egy helyi étte­remben.
Délután utazás a sziget délnyu­gati csücs­kében talál­ható Calheta-kilátó­ponthoz, ahonnan tiszta időben Madeira is jól látható. Ezután a Vila Baleira város­kában lévő Kolumbusz-ház meg­te­kin­té­se - kis múzeum. (Kolumbusz a sziget első kormány­zó­jának lányát vette feleségül.) To­vább­uta­zás a sziget egyik leg­ma­ga­sabb pont­jára, a 437 méter magas Castelo-csúcson lévő kilá­tóhoz, majd a Portela-kilátó­pont követ­kezik. Késő délután vissza­hajózás Madeirára.
A fakultatív program ára: kb. 110 EUR - belépő­díjjal és ebéddel együtt (irányár) / a hely­színen fize­tendő.
Figyelem: Az érzé­kenyebb gyom­rúaknak az óceán eset­le­ges erősebb hullám­zására gyógy­szerrel aján­la­tos felkészülni.

6. nap:
Nyugat-Madeira (Câmara de Lobos, Girão, út a tenger felett, Porto Moniz, Paúl da Serra)
Egész napos kirándulás (kb. 9 óra). Kora délelőtt séta Câmara de Lobosban, egy festői halász­fa­luban (Winston Churchill kedvenc tartóz­ko­dási helye volt). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk a Cabo Girão. Ez a hatalmas szikla­tömb 580 méterrel emel­kedik a tenger fölé (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma). To­vább­uta­zás Ribeira Brava érin­té­sével a sziget északi partjára az Encu­meada-hágón keresztül.
Érkezés egy gyönyörű pano­rá­ma­úton Porto Monizba, Madeira észak­nyu­gati csücs­kébe. Ebéd, majd rövid sza­bad­idő. Lehe­tőség az akvá­rium meg­te­kin­té­sé­re. Délután felka­pasz­kodunk az 1400 méteres magas­ságban lévő Paúl da Serra fenn­síkra. Ez a kietlen, mocsaras vidék pont az ellen­téte a buja növény­zettel borított tenger­part közeli terü­le­teknek. Hama­rosan ismét leeresz­kedünk a déli part köze­lébe, Ponta do Sol faluba, és banán­ül­tet­vények mentén haladva érke­zünk vissza Funchalba.

7. nap:
Madeira Tematikus Park
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Délelőtt kirán­dulás (4-5 óra) a Madeira Tema­tikus Parkba, mely látvá­nyos formában bemu­tatja mindazt, amit Madei­ráról tudni érdemes: Madeira felfe­de­zése, törté­nelme, jelene, föld­rajza, hagyo­mányok, kézmű­vesek, gazda­sági élet, a sziget leg­szebb tájai, Madeira jelképei stb. A park honlapja: www.parquetematicodamadeira.pt
A fakultatív program ára: 7.600 Ft - belé­pővel (ga­ran­tált indulás).

Fakultatív program: Espetada-est
Vacsora egy tipikus helyi étte­remben: madeirai para­dicsom- vagy zöld­ség­leves, espetada (nyárson grille­zett marha­hús­da­rabok), vegyes­köret, desszert, ma­dei­rai borok. Vacsora közben az énekesek por­tu­gál népda­lokat adnak elő (fado), az est fény­pontja pedig a helyi folk­lór­csoport bemu­tatója.
A fakultatív program ára: 9.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

8. nap:
Transzfer a repülőtérre, elutazás Madeiráról Bécsbe lissza­boni át­szál­lás­sal, majd onnan tovább autó­busszal Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra.

Figyelem: A prog­ramok sorrendje a nyitva­tar­tások függ­vé­nyé­ben fel­cse­rélődhet.


Fakultatív programlehetőségek

Espetada-est: Vacsora egy tipikus helyi étte­remben: madeirai para­dicsom- vagy zöld­ség­leves, espetada (nyárson grille­zett marha­hús­da­rabok), vegyes­köret, desszert, ma­dei­rai borok. Vacsora közben az énekesek por­tu­gál népda­lokat adnak elő (fado), az est fény­pontja pedig a helyi folk­lór­csoport bemu­tatója.

A fakultatív program ára: 9.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

Madeira Tematikus Park: Délelőtt kirán­dulás (4-5 óra) a Madeira Tema­tikus Parkba, mely látvá­nyos formában bemu­tatja mindazt, amit Madei­ráról tudni érdemes: Madeira felfe­de­zése, törté­nelme, jelene, föld­rajza, hagyo­mányok, kézmű­vesek, gazda­sági élet, a sziget leg­szebb tájai, Madeira jelképei stb. A park honlapja: www.parquetematicodamadeira.pt

fakultatív program ára: 7.600 Ft - belé­pővel (ga­ran­tált indulás).


Szálloda leírás

Dorisol Hotel 3***

Ellátás: Büféreggeli + 2 ebéd (a 3. és 6. napokon) / fa­kul­tatív büfévacsora az 5. és a 7. nap ki­vé­telével.

Részvételi díjak

Madeira, az örök tavasz szigete
indulási időpontok:

2017-03-18

időtartam: 7 éjszaka
indulási időpontok:

2017-03-25

időtartam: 7 éjszaka
Dorisol Hotel 3***
Részvételi díj242 000 Ft/fő245 000 Ft/fő
Egyágyas felár55 000 Ft/fő55 000 Ft/fő
Félpanzió36 000 Ft/fő36 000 Ft/fő
Fakultatív programok
Espetada-est9 000 Ft/fő9 000 Ft/fő
Madeira Tem. Park7 800 Ft/fő7 800 Ft/fő
Kötelező járulékok
Repülőtéri illeték85 500 Ft/fő85 500 Ft/fő
BBP
BBP biztosítás580 Ft/fő/nap580 Ft/fő/nap


Az ár tartalmazza:
 • repülőjegyet
 • 7 éjszakai szállást reggelivel
 • a 3. és 6. napi ebédet
 • útlemondási biztosítást
 • helyi autóbuszt
 • fenti programokat helyi idegenvezetővel
 • magyar idegenvezetőt (a budapesti indulástól a budapesti érkezésig)
 • a következő belépődíjakat: Funchal Botanikus Kert, Egyházi Művészetek Múzeuma, kabinos felvonó Montéba, Monte Palace Trópusi Kert

Az ár nem tartalmazza:
 • repülőtéri illetéket (A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 59.300 Ft, de ez az összeg jegy­kiál­lításig még változhat.)
 • BBP biztosítást
 • fakultatív programokat


Kiegészítő információk

Utazás: Buda­pest­től Bécsig és vissza autó­busszal, Bécs­ből Madeirára és vissza a TAP portugál légi­tár­sa­ság menetrend szerinti repü­lő­já­ra­tai­val, lisszaboni át­szál­lás­sal. Madeirán jó minő­ségű, korszerű autó­busszal.

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 59.300 Ft, de ez az összeg jegy­kiál­lításig még változhat.

Szállás:
 • "A" jelű csoport: 7 éj­sza­ka Funchalban, egy 3 csil­la­gos, a Dorisol szállo­da­lánchoz tartozó ho­tel­ben (www.dorisol.com). A szál­loda Fun­chal szállo­da­ne­gye­dében talál­ható, 300 mé­ter­re az óceántól és a Lido uszoda­komp­lexum­tól, va­la­mint 2 km-re a város­köz­ponttól. A két­ágyas, für­dő­szo­bás, erkélyes szo­bák­ban műholdas tévé, telefon, bérel­hető széf, mini­bár/hűtő, haj­szá­rí­tó szol­gálja a vendégek kényelmét. A szobák több­sé­géből gyönyörű pano­ráma nyílik Funchalra vagy az óceánra. A szállo­dához külső és belső úszó­me­den­ce, valamint kondi­terem, jacuzzi és tenisz­pálya is tartozik. A szállo­dától ingyenes buszok járnak a központba és vissza.
 • "B" jelű csoportok: 7 éj­sza­ka Funchalban, egy 4 csil­la­gos hotelben. A szálloda a város­köz­ponttól kb. 2-2,5 km-re, az óceán­parttól és a Lido uszod­akomp­lexumtól pedig kb. 300 mé­ter­re talál­ható. A két­ágyas, für­dő­szo­bás, erkélyes szo­bák­ban műholdas tévé, telefon, légkon­di­ci­onáló, minibár, bérel­hető széf és haj­szá­rí­tó szolgálja a vendégek kényelmét. A szállo­dához két úszó­me­den­ce (egy külső és egy belső) is tartozik, ezen kívül külön térítés elle­nében a wellness-központ szol­gál­ta­tásait is igénybe ve­he­tik. A város­köz­pontba a szálloda ingyenes bu­szá­val is be lehet jutni. Bővebb információk a szállodáról: www.cardosomadeirahotels.com
 • 2016. aug. 17-24."B"255.000 Ft
 • 2016. aug. 27 - szept. 3."A"233.000 Ft
 • 2016. nov. 6-13. "B"249.500 Ft
 • 2016. nov. 20-27."A"227.000 Ft


Félpanziós felár: (5 vacsora a 2., 3., 4., 5. és 6. napon)
 • A 28.300 Ft
 • B 35.900 Ft


Egyágyas felár:
 • A 48.900 Ft
 • B 53.800 Ft


3. ágy kedvezménye:
 • A 18.800 Ft
 • B 22.300 FtIdőjárás: Madeirán a nyári és a téli hőmérsékletek között minimális különbség van. A január a leghűvösebb hónap, a nappali csúcshőmérsékletek akkor is 19 °C körül mozognak. A legmelegebb hónap a július, amikor nappal 24-25 °C körüli csúcshőmérsékletek jellemzőek. Télen több az eső, mint nyáron, de inkább a hegyekben és a sziget északi részén fordul elő. Madeira déli részén (ahol a szállodáink találhatóak) télen is jellemző a sok napsütés.

Egészségügyi előírások: Védőoltásra nincs szükség.

Időeltolódás: Magyarországhoz képest mínusz 1 óra.

Repülési idő: Közép-Európából Madeiráig a repülőút hossza kb. 4,5 óra.
Kiemelt ajánlatok
LEGFRISSEBB AJÁNLATOK
London 4 nap / 3 éjszaka
4 nap / 3 éjszaka
legközelebbi indulás: 2017. március 17.
Szervező: London Utazás
109 900 Ft/fő-től
A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig II.
6 nap / 5 éjszaka
2017. augusztus 01.
Szervező: Fehérvár Travel
89 700 Ft/fő-től
A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I.
4 nap / 3 éjszaka
2017. április 29., 2017. október 21.
Szervező: Fehérvár Travel
55 600 Ft/fő-től
Maribor a Dráva gyöngye
1 napos program
2017. április 01.
Szervező: P&p Tours
9 900 Ft/fő-től
Vietnám - Kambodzsa - Laosz
17 nap / 14 éjszaka
2017. március 05., 2017. november 05.
Szervező: Haris Travel Club
599 800 Ft/fő-től
AKCIÓS UTAK
KERESÉS
BELÉPÉS


HÍRLEVÉL

html (képek is)
txt (csak szöveg)
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha kérdése van:
(06-1) 371 2191
(06-30) 343 4343

info@utazasiiroda.hu
A kártyás fizetés szolgáltatója:

PayU Vásárlói tájékoztató